Soorten die minder voorkomen in bossen met struiklagen van vogelkers blijken
lichtminnende soorten van zure, arme grond te zijn. Waarschijnlijk is lichtgebrek
voor deze soorten de beperkende factor en niet het basische strooisel van vogelkers 178.De mossen die in het Nederlandse onderzoek vaak voorkomen onder struiklagen van
vogelkers groeien vooral op donkere plaatsen. De kruiden, struiken en bomen onder
vogelkers zijn overwegend soorten van relatief rijke, minder zure of basische grond 178.

De aanwezigheid van vogelkers bevordert soorten gebonden aan vochtig schaduwrijk
bosklimaat en soorten die nutriëntenrijke omstandigheden prefereren 28, 30. Voorjaarsgeofyten als dalkruid zijn daar een voorbeeld van 30. Dit zijn planten die bij uitstek aangepast zijn aan een echt bosklimaat: schaduw, hoge luchtvochtigheid, beperkte
temperatuurschommelingen en seizoensgebonden variatie in strooiseldikte 180.
Geofyten zijn echter zeldzaam in de jonge Nederlandse en Vlaamse bossen op zandgronden, zodat een snelle vestiging onder vogelkers niet te verwachten is. Op oude
bosgroeiplaatsen treffen we gewone salomonszegel en dalkruid opmerkelijk vaak
onder vogelkers aan 181.

Een groot aandeel vogelkers in boom- en struiklaag versnelt de bossuccessie door haar
invloed op de bodemontwikkeling en door schaduwdruk 179. Vogelkers bevordert de
vestigingsomstandigheden voor opvolgersoorten die meestal schaduwtoleranter zijn
dan de aanwezige pioniersoorten en bovendien behoefte hebben aan een iets rijkere
groeiplaats. Beheerders stellen deze successie niet altijd op prijs. Ook inheemse
boomsoorten als beuk en gewone esdoorn worden plaatselijk bestreden 151. Bij het
uitblijven van een hoge vraatdruk vormen dichte struiklagen een onvermijdelijke fase
in de successie van lichte jonge bossen 28. Lichtminnende soorten zouden dus ook
zonder vogelkers kunnen verdwijnen en vervangen worden door typische bossoorten.

In open vegetaties als duinen, heiden en droge graslanden versnelt vogelkers de successie
naar bos 58. Het in stand houden van ecologisch waardevolle open landschappen
is een voortdurende strijd tegen de successie naar bos. Op onze heiden spelen de
inheemse soorten grove den, berk en vuilboom een belangrijke rol in deze successie
en worden dan ook bestreden. De vogelkers is daar nu bijgekomen.