De kosten voor het bestrijden van vogelkers zijn het hoogst op plaatsen waar
veel zaadbomen voorkomen. Wanneer zaadbomen niet verwijderd kunnen worden,
bijvoorbeeld omdat deze op het perceel van de buurman staan, blijven ook de bestrijdingskosten rond deze zaadbomen hoog. In een zone van zo’n 25 m rond de zaadboom is de dichtheid aan zaailingen het hoogst. Bestrijden van vogelkers in een bos
ingeklemd tussen bossen waarin de vogelkers vrij spel heeft, is dus een dure aangelegenheid. Als vuistregels gelden de volgende relaties tussen de schaal van het bos en
bestrijdingskosten:
• In bos van enkele aren tot een tiental hectaren, gelegen tussen percelen waarin vogelkerszaadbomen voorkomen, kan de zaaddruk nooit sterk verlaagd worden. Bestrijden
brengt hier permanent hoge kosten met zich mee.
• In bos van enkele tientallen tot enkele honderden hectaren gelegen tussen percelen
waarin vogelkerszaadbomen voorkomen, blijft de zaaddruk ook hoog – zij het minder
dan in een klein boseigendom. Indien de redenen om vogelkers te verwijderen
urgent zijn, kan bestrijding overwogen worden.
• In bos met een aaneengesloten oppervlakte van enkele honderden hectaren en meer
kan bestrijden een optie zijn. Zie voor de aanpak van de bestrijding ‘sturen in soortensamenstelling en kwaliteit’.