Niet alleen grazers kunnen de structuurontwikkeling in bossen tegengaan.
Ook het beheer kan bosdoelen formuleren die strijdig zijn met de natuurlijke bosdynamiek. Zo zijn Nederland en Vlaanderen in het kader van Natura 2000 de verplichting aangegaan om in natuurgebieden onderdak te bieden aan licht- en warmteminnende soorten. Bij gebrek aan voldoende heiden en andere open vegetaties en om deze ecosystemen onderling te verbinden, worden hiertoe ook bossen ingezet. De gewenste structuurarme open bossen ontstaan niet vanzelf, en moeten via actief beheer in
stand gehouden worden tegen de natuurlijke bosdynamiek in.